175e HERDENKING VAN DIE GROOT TREK

   When

   15 Aug 2013 – 26 Dec 2013    
   12:00 am

   Beste Plaaseienaar/ Grondeienaar

   175e HERDENKING VAN DIE GROOT TREK

   Dit is hierdie jaar die 175e Herdenking van die Groot Trek. Tans is daar ’n groot poging van belanghebbendes om elkeen dié Herdenking soveel aansporing en stimulus moontlik te gee.

   Terwyl ek die Erfenisstigting bystaan met die ontwikkeling van ’n strategie vir groter bewustheid van ons Erfenis – – veral wat Erfenispersele en verwante gebeure betref – – probeer ek tans ook om ’n besoekprogram aan hierdie persele saam te stel sodat besoekers die lewe van die Voortrekkers tydens die Groot Trek kan herbeleef onder meer deur bemiddeling/ betrokkenheid van Boere en hulle gesinne/ families oor wie se plase die Groot Trek toendertyd geloop het.  Uiteraard is die gedagte dat sulke Boere in terme van die bemiddeling asook toepaslike geriewe en dienste wat hulle beskikbaar mag hê, finansiële voordeel sal kan geniet uit besoeke aan hulle plase.

   Aangesien hierdié persele telkens op plase is, is my versoek dan aan jou of jy my sal kontak of kan help om met sulke Boere/ Grondeienaars kontak te maak by wyse van die bekendmaking van hulle name, ligging van hulle plase en ook hulle kontakbesonderhede – in so verre jy geneë is.

   Aangesien ek beoog om oor twee-drie weke langs die Trekroete van Retief en ook die Roete van Pretorius se Wenkommando in Noord-Natal af te ry vir ondersoek daarvan, sien ek regtig uit daarna om só gou moontlik van jou, aldan nie van belangstellende boere/ grondeienaars, te verneem.

   Vriendelike groete!

    

    

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    

    

   Dear Farm Owner/ Land Lord

   175th COMMEMORATION OF “DIE GROOT TREK

   This year is the 175th Commemoration of “Die Groot Trek”. Role players and interested parties are all making a serious effort to render this Commemoration as much encouragement and stimulation as possible.

   Whilst I’m assisting the Heritage Foundation with the development of a Strategy to promote greater awareness of our heritage – – especially Heritage Sites and related events – – I’m also planning a visit programme to these sites with a view of facilitating the reliving of the life of the “Voortrekkers” during “Die Groot Trek”, amongst others, through mediation/ involvement of those Farmers and their families across whose land the “Voortrekkers” trekked at that time.  Naturally the thought is that such Farmers will benefit financially from such visitation in terms of the said mediation/ involvement and the availability of appropriate facilities and services.

   Seeing that these heritage sites are – – and related events occurred – – (including those of the Anglo-Boer and Zulu Wars) ever and anon on farms, my request to you is if you would be so kind as to assist me to get in touch with such Farmers/ Land Lords by making known and/or forwarding their names, localities of their farms/ land, contact particulars to me.

   Since I envisage exploring the “Trek” route of Retief in addition to the Route of the “Wenkommando” of Pretorius situated in Northern Natal for appropriate appraisal during the next two to three weeks, I’m truly looking forward to hear from you and/or interested Farmers/ Land Lords, at your/ their earliest convenience.

   Warm regards!

    

   Dr Johann Kotzé

   0828974644

   F: 0865606707